23 Червень 2018
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Положення про відділ економіки та муніципального розвитку міської ради
 На головну / Структурні підрозділи міської ради / Відділ економіки та муніципального розвитку

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 13.04.2016 р. №360-6/2016

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ економіки та муніципального розвитку міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ економіки та муніципального розвитку міської ради (надалі – відділ) є виконавчим органом Коломийської міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові та заступнику міського голови, який координує роботу відділу. Відділ не є юридичною особою.

1.2. У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Регламентами і рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність відділу здійснюється на основі планів роботи міської ради, виконавчого комітету та планів роботи відділу.

1.4. Посадові особи, що працюють у відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

 

2. Основні завдання відділу

 

Основними завданнями відділу є:

2.1. забезпечення реалізації на території міста державної політики у сфері економічного розвитку, сприяння ефективному проведенню економічних реформ, забезпечення раціонального використання виробничо-технічного і наукового потенціалу міста, його природних, трудових і фінансових ресурсів;

2.2. участь у реалізації державної промислової політики, сприяння роботі промислових підприємств, що розташовані на території міста, популяризація промислового потенціалу підприємств;

2.3. забезпечення реалізації державної політики з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики, економічної конкуренції та обмеження монополізму;

2.4. забезпечення реалізації державної політики у сфері торгівлі, ресторанного господарства (громадського харчування), побутових послуг;

 

2.5. забезпечення реалізації на території міста спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС).

 

3. Основні функції відділу

 

 Відповідно до покладених на нього завдань відділ економіки та муніципального розвитку здійснює такі функції:

3.1. аналізує стан і тенденції економічного потенціалу міста Коломиї, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямків структурної політики та готує пропозиції з цих питань;

3.2. координує та надає методичну допомогу структурним підрозділам міської ради щодо складання і виконання міських цільових програм;

3.3. здійснює відстеження основних показників економічного та соціального розвитку міста;

3.4. аналізує стан розвитку споживчого ринку, покращення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного (громадського харчування), побуту, бере участь у межах компетенції в розробленні відповідних пропозицій;

3.5. аналізує діяльність промислових підприємств з метою вдосконалення їх організації виробництва, впровадження нових матеріало- і енергозберігаючих технологій, результати фінансово-господарської діяльності промислових підприємств, платоспроможність збиткових підприємств та підприємств, до яких застосовано Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом";

3.6. аналізує стан здійснення державної регуляторної діяльності та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;

3.7. розробляє проекти рішень Коломийської міської ради та виконавчого комітету, нормативно-правові акти з економічних питань, програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї, подає на затвердження Коломийській міській раді;

3.8. розробляє заходи, спрямовані на розвиток малого підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання відповідних програм;

3.9. сприяє створенню інфраструктури підтримки підприємництва на території міста, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності;

3.10. забезпечує здійснення економічного прогнозування, координації та регулювання соціально-економічного розвитку міста і створення сприятливих умов для розвитку ринкових структур;

3.11. відповідно до вимог здійснення державної регуляторної політики забезпечує дотримання процедури підготовки та прийняття регуляторних актів;

3.12. забезпечує, у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами, участь підприємств та організацій міста у виставково-ярмаркових заходах;

3.13. здійснює проведення розрахунку сплати коштів пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста відповідно до затвердженого Положення;

3.14. здійснює моніторинг повноти надходжень коштів від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста відповідно до укладених договорів;

3.16. забезпечує підготовку інформаційних та аналітичних матеріалів для подання міському голові з питань, що належать до компетенції відділу;

3.17. забезпечує розгляд заяв, скарг, пропозицій громадян та юридичних осіб з питань, які відносяться до компетенції відділу.

 

4. Права відділу

 

В межах своїх повноважень відділ економіки та муніципального розвитку має право:

4.1. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

4.2. залучати спеціалістів структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.3. проводити аналіз стану виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, протокольних доручень, а також законодавчих та інших нормативних актів з питань, віднесених до компетенції відділу;

4.4. ініціювати в установленому порядку скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу.

4.5. вносити міському голові пропозиції з економічних питань, готувати рішення на пленарні засідання міської ради та засідання виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції відділу;

4.6. брати участь у пленарних засіданнях міської ради, її постійних комісій, виконавчого комітету, нарадах при міському голові, секретарю міської ради, заступниках міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, керуючого справами виконкому.

 

5. Керівництво відділу

 

5.1. Відділ економіки та муніципального розвитку очолює начальник, який призначається на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади Коломийським міським головою.

5.2. На посаду начальника призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, або на керівних посадах у інших сферах — не менше 5 років.

5.3. Начальник відділу:

5.3.1. здійснює керівництво діяльністю відділу;

5.3.2. складає план роботи відділу;

5.3.3. визначає права і обов'язки працівників відділу;

5.3.4. забезпечує підготовку посадових інструкцій працівників відділу;

5.3.5. забезпечує підвищення кваліфікації працівників відділу;

5.3.6. звітує про роботу відділу перед міською радою та міським головою і секретарем міської ради;

5.3.7. несе персональну відповідальність за стан виконання покладених на відділ завдань;

5.3.8. здійснює контроль за дотриманням у відділі Регламентів міської ради та її виконавчого комітету, інструкції з діловодства;

5.3.9. розглядає у встановленому порядку пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, віднесених до компетенції відділу, вживає заходи по усуненню причин, що їх породжують;

5.3.10. вживає заходи щодо підвищення ефективності практичної роботи відділу;

5.3.11. здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також покладених на нього завдань рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови і секретаря міської ради.

5.4. Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

5.4.1. виконання покладених на відділ завдань і здійснення своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення та посадової інструкції;

5.4.2. виконання рішень Коломийської міської ради та її виконавчого комітету, контроль за виконанням яких покладено на відділ, а також за виконання розпоряджень і доручень Коломийського міського голови та секретаря міської ради;

5.4.3. своєчасну і достовірну підготовку та подачу інформацій і звітів з питань, що входять до компетенції відділу;

5.4.4. дотримання у відділі Інструкції з діловодства у виконавчих органах Коломийської міської ради та Порядку підготовки проектів рішень на розгляд сесії міської ради;

5.4.5. схоронність справ постійного терміну зберігання до передачі їх в архівний відділ міської ради.

 

6. Прикінцеві положення

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

Граничну чисельність відділу затверджує Коломийська міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує Коломийський міський голова.

6.2. Відділ має свій бланк, круглу печатку з своїм найменуванням і штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Коломийської міської ради. Посадові особи відділу можуть мати службові посвідчення відповідного зразка.

6.3. Керівництво міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

6.4. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Коломийською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області