24 Червень 2018
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Положення про Управління освіти
 На головну / Структурні підрозділи міської ради / Управління освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Коломийської міської

ради

від 04.10.2007  № 721-21/2007

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти Коломийської міської ради

 

 

1.Загальні положення

         1.1. Управління освіти Коломийської міської ради (надалі Управління) утворюється міською радою і є її виконавчим органом.

         1.2. У своїй діяльності Управління підзвітне та підконтрольне міській раді, підпорядковане міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

         1.3. Місцезнаходження Управління: Івано-Франківська область, м. Коло-мия,  вул. Кобринського, 10.

2.Юридичний статус

         2.1. Управління є юридичною особою і правонаступником відділу освіти Коломийської міської ради.

         2.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки облдержадміністрації і цим Положенням.

         2.3. Управління веде самостійний баланс, має право відкривати бюд-жетний та інші рахунки в установах банків, державного казначейства, в межах своїх повноважень, укладати від свого імені угоди, набувати майнових і осо-бистих немайнових прав, нести зобов"язання, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському, апеляційному судах.

         2.4. Управління має печатку із зображенням Державного герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки, штампи та інші атрибути юридичної особи.

         2.5. При Управлінні утворюється колегія, склад якої за поданням начальника Управління затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. Рішення колегії мають рекомендаційний характер і впроваджуються для реалізації наказами начальника Управління.

                             3.Мета та завдання Управління освіти

        3.1. Метою Управління є створення сприятливих умов для функ-ціонування  в м. Коломиї закладів і установ сфери освіти та виховання, соціального захисту та всебічного розвитку дітей дошкільного та шкільного віку.

         Завдання :

         3.2.Забезпечення прав мешканців територіальної громади міста Коломиї на освіту у відповідності з Конституцією та законодавством України.

         3.3. Методично-інформаційна робота з педагогічними працівниками і закладами освіти щодо підвищення ефективності їх діяльності.

         3.4. Координація  та забезпечення діяльності закладів освіти м. Коломиї, які перебувають у комунальній  власності міської територіальної громади.

         3.5. Забезпечення взаємодії закладів освіти з профспілками, іншими недержавними та громадськими  організаціями.

         3.6. Формування та реалізація кадрової політики у сфері освіти в інтересах міської територіальної громади.

         3.7. Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти, які перебувають у  комунальній власності територіальної громади м. Коломиї.

4.Повноваження Управління освіти

         а) самоврядні повноваження

         4.1. Підготовка пропозицій міській раді та її виконавчому комітету для включення до програм соціально-економічного розвитку м. Коломиї у сфері освіти, участь у виконанні цих програм, подання звітів про хід і результати їх виконання. Розробка проектів рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з питань, що входять до компетенції управління.

         4.2. Подання міській раді пропозицій щодо спеціалізації та розвитку закладів освіти, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Коломиї.

         4.3. Подання міській раді та її виконавчому комітету пропозицій для включення до проекту міського бюджету у сфері освіти, забезпечення виконання міського бюджету в частині освітянської галузі.

         4.4. Заслуховування звітів керівників закладів освіти, які належать до комунальної власності  міської територіальної громади.

         4.5. Підготовка в установленому порядку пропозицій щодо кандидатур для призначення на посаду керівників закладів освіти, які належать до комунальної власності міської територіальної громади.

         4.6. Сприяння роботі громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти.

         4.7. Керівництво діяльністю та координація роботи закладів освіти комунальної власності міста, які здійснюють дошкільну, шкільну, позашкільну освіту та виховання дітей і підлітків.

         Здійснення контролю за роботою та рівнем навчально-виховного процесу закладів освіти.

         Внесення в установленому порядку пропозицій щодо відкриття, реорганізації та  ліквідації закладів освіти,  які належать до комунальної власності міської територіальної громади.

         4.8. Забезпечення відповідно до чинного законодавства України розвитку і вдосконалення мережі закладів освіти, які належать до комунальної власності міської територіальної громади.

         4.9. Створення умов  і можливостей для підвищення кваліфікації та професійного рівня педагогічних та управлінських кадрів.

         4.10. Організація вивчення та поширення педагогічного досвіду роботи,

         4.11. Проведення нарад, семінарів, конкурсів, олімпіад.

         4.12. Організація та проведення тематичних і комплексних експертиз закладів освіти, участь у їх акредитації ( ліцензуванні, атестації, сертифікації ).

         4.13. Проведення  у визначеному законодавством порядку перевірок закладів освіти, які належать до комунальної власності міської територіальної громади. Розробка та виконання заходів по усуненню недоліків у діяльності підвідомчих Управлінню закладів освіти.

         4.14. Видання наказів, обов"язкових до виконання структурними підрозділами Управління,  підвідомчими закладами освіти.

         4.15. Розгляд в установленому порядку листів, заяв, скарг та звернень громадян, ведення  прийому громадян з особистих питань і забезпечення  вирішення їх законних вимог та обґрунтованих прохань.

         4.16. Здійснення  інших повноважень, покладених на Управління згідно з чинним законодавством.

         б) делеговані повноваження

        4.17. Забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів.

         4.18. Участь в організації медичного обслуговування  та харчування в закладах освіти міста.

         4.19. Забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти в підвідомчих Управлінню закладах .

         4.20. Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку.

         4.21.  Аналіз стану забезпечення школярів, які  навчаються в навчальних закладах системи освіти, створення умов для самоосвіти.

         4.22. Участь у забезпеченні відповідно до законодавства пільгових категорій населення всім комплексом послуг у сфері освіти.

         4.23. Подання міській раді та її виконавчому комітету пропозицій, сприяння та участь у вирішенні питань про  надання пільг і допомоги, пов"язаних з охороною материнства і дитинства.

         4.24. Здійснення інших делегованих повноважень, покладених на Управління згідно з чинним законодавством України.

5. Керівництво Управлінням освіти

        5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, встановленому чинним законодавством, за погодженням з управлінням освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

         5.2. Начальник управління освіти :

         - здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання на Управління завдань, здійснення його повноважень;

         - видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

         - подає міському голові пропозиції щодо штатного розпису та кошторису видатків на утримання Управління;

         - розпоряджається коштами, які надані Управлінню з міського бюджету на утримання Управління, та залученими позабюджетними коштами згідно з затвердженими кошторисами;

         - розпоряджається коштами, переданими з Управлінню з міського бюджету для фінансування витрат на утримання підвідомчої мережі та програм у сфері освіти згідно з затвердженими в установленому порядку кошторисами;

         - контролює відповідно до  чинного законодавства використання коштів закладами та установами освіти, які перебувають у комунальній власності міської територіальної громади;

         - представляє Управління у взаємостосунках з фізичними та юридичними особами;

         - укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає доручення;

         - відкриває та закриває рахунки в установах банків, має право першого підпису на банківських документах;

         - контролює виконання функціональних обов"язків посадовими особами Управління;

         - контролює ведення діловодства, організовує збереження документації та майна Управління;

         - веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог  і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку листи, заяви,  скарги та звернення громадян;

         - здійснює інші повноваження у відповідності з затвердженими функціональними обов"язками. 

6. Фінансування діяльності Управління

         6.1. Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання.

         6.2. Джерелами формування коштів Управління є :

         - кошти міського бюджету;

         - інші кошти,  що передаються Управлінню відповідно до чинного законодавства України.

         6.3. Управління володіє та користується майном, що є у його віданні. Розпорядження майно здійснюється відповідно до рішень міської ради та в установленому нею порядком.

         6.4. Майно належить Управлінню на правах оперативного управління і складається з основних та оборотних коштів, які виділені міською радою з бюджету м. Коломиї, і знаходяться на самостійному балансі Управління.

7. Прикінцеві положення

         7.1. Ліквідація чи реорганізація Управління здійснюється за рішенням міської ради або в установленому нею порядку чи іншим органом відповідно до вимог чинного законодавства

         7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття. 
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області