21 Червень 2018
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Положення про юридичний відділ
 На головну / Структурні підрозділи міської ради / Юридичний відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Коломийської міської ради

від 20.02.2008  № 1008-25/2008

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний відділ

Коломийської міської ради

 

 

1. Загальні положення

 

1.1.   Юридичний відділ Коломийської міської ради є виконавчим органом Коломийської міської ради.

Юридичний відділ Коломийської міської ради (далі Відділ), створений відповідно до п.1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення Коломийської міської ради  "Про внесення змін в структуру та чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів"  від 25.12.2007 року № 906-23/2007

Утворення Відділу є виключною компетенцією Коломийської міської ради.

Відділ підконтрольний та підзвітній міському голові.

Відділ є самостійним, не має статусу юридичної особи.

 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується  Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Івано-Франківської обласної і Коломийської міської ради, виконавчого комітету Коломийської міської ради, розпорядженнями Івано-Франківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами України.

З питань організації та методики ведення правової роботи Відділ керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.

         1.3. Посадові особи, що працюють у відділі є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають повноваження щодо здійснення організаційно- розпорядчих та консультативно- дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

 

2. Основні завдання Відділу

 

2.1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних документів Коломийською міською радою а також керівниками та працівниками виконавчих органів ради, під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

        

2.2. Забезпечення дотримання законності в діяльності Коломийської міської ради та її виконавчих органів, а також захист прав і законних інтересів міської ради та виконавчого комітету в судових органах;

 

2.3. Забезпечення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та іншими виконавчими органами Коломийської міської ради, структурними підрозділами Івано-Франківської облдержадміністрації, узагальнення та поширення позитивного досвіду правової роботи.

 

функції відділу

 

2.4. Участь у підготовці  проектів актів законодавства, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Коломийської міської ради її виконавчого комітету, проведення  експертизи нормативно-правових актів, підготовка проектів письмових висновків чи зауважень до них;

 

2.5. Перевірка на відповідність вимогам законодавства проектів рішень Коломийської міської ради, розпоряджень та інших документів правового характеру, що вносяться на розгляд міської ради, виконавчого комітету та Коломийського міського голови, а також візує їх;

 

2.6.   Проведення, разом з іншими виконавчими органами Коломийської міської ради, роботи по перегляду нормативних актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, підготовка пропозицій щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

 

2.7.   Облік і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримання їх у контрольному стані. Проведення інформаційно-довідкової роботи із законодавства з використанням сучасних технічних засобів, оперативне доведення інформації про зміни в нормативних актах та  нові акти,  рекомендації органів юстиції, роз'яснення Вищого господарського суду та Пленуму Верховного Суду, підготовка керівництву міської ради  довідкових матеріалів із законодавства, надання консультацій з правових питань  працівникам виконавчих органів ради;

 

2.8.Участь у підготовці і проведенні заходів по забезпеченню дотримання законності, що проводяться Коломийською міською радою та  її виконавчими органами та участь у розробці проектів документів правового характеру, які виносяться на розгляд міської ради, виконавчого комітету та міського голови;

 

2.9.Підготовка пропозицій про зміну, зупинення або скасування наказів, рішень і розпоряджень виконавчих органів Коломийської міської ради та підприємств, установ і організацій комунальної власності, які не відповідають чинному законодавству;

 

2.10.Визначення рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради віднесених до делегованих повноважень та підготовка звітів в обласну державну адміністрацію;

 

2.11. Надання юридичної допомоги постійним комісіям Коломийської міської ради, службі у справах дітей, адміністративній, спостережній та іншим комісіям, створених при міській раді та виконавчому комітеті, а також депутатам і органам громадської самодіяльності населення, які працюють під керівництвом міської ради;

 

2.12. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень;

 

2.13. Представлення, в установленому законодавством порядку, інтересів Коломийської міської ради, виконавчого комітету в судах та інших органах під час розгляду питань і спорів;

 

2.14. Надання консультацій та висновків з правових питань  виконавчим органам ради, які не наділені статусом юридичної особи.   

 

2.15. Проведення перевірок на предмет дотримання законності в роботі відділів і управлінь Коломийської міської ради;

 

2.16. Одержання від службових осіб виконавчих органів ради документів, довідок, розрахунків та інших відомостей, необхідних для виконання службових обов'язків;

 

2.17. Участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками відділів та управлінь Коломийської міської ради, у підвищенні правових знань посадових осіб міської ради.

3. Відділ має право

 

3.1. Перевіряти дотримання законності в Коломийській міській раді, в її виконавчих органах, брати участь у розгляді матеріалів за результатами перевірок, давати правові висновки фактам правопорушень, виявлених ними;

 

3.2.   Одержувати відповідні документи та необхідну інформацію від посадових осіб Коломийської міської ради та підпорядкованих їй установ для виконання покладених на відділ функцій;

 

3.4.  Брати участь в засіданнях Коломийської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій ради, нарадах при міському голові,  секретарю ради, заступниках міського голови,  керуючому справами виконавчого комітету у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства та питань, пов’язаних з виконанням Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень інших органів з цих питань;

 

3.5. Готувати і доводити виконавчим органам Коломийської міської ради обов'язкові для виконання вказівки щодо впровадження в життя рішень з питань правового забезпечення  покладених на відділ завдань;

 

3.6.     Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених перевірками, готувати рішення на сесійні засідання Коломийської міської ради та її виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції відділу;

 

3.7.   Залучати у встановленому порядку посадових осіб інших виконавчих органів Коломийської міської ради та підпорядкованих їй установ для вирішення питань правового забезпечення  діяльності ради, її постійних комісій;

 

3.8. Вносити пропозиції, поправки під час розгляду проектів рішень Коломийської міської ради та рекомендацій на засіданнях постійних комісій.

 

3.9. Вимагати обґрунтувань проектів рішень, розпоряджень та інших правових документів, попереднього погодження проектів керівниками відповідних виконавчих органів ради посилаючись на законодавчі  акти тощо. Затримувати проекти документів, які потребують ґрунтовного вивчення не більше ніж на 5 днів.

 

3.10. Подавати Коломийському міському голові пропозиції про заохочення працівників,  які брали участь у розробці, підготовці та проведенні відповідних заходів, покладених на відділ, а також щодо накладання стягнень на осіб, які допустили порушення вимог законодавства і відповідних розпоряджень (доручень) керівництва ради;

 

3.13. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами Коломийської міської ради.

 

4. Керівництво відділу

 

4.1.   Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою  законодавством України і звільняється з посади Коломийським міським головою.

 

4.2. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати повну вищу освіту, досвід та стаж роботи в органах місцевого самоврядування  (державної служби) не менше ніж 3 роки;

 

4.3.   Начальник відділу:

 

4.3.1. Безпосередньо підпорядкований Коломийському міському голові  та керуючому справами виконавчого комітету;

 

4.3.2. Здійснює керівництво відділом, забезпечує погодження відділом проектів рішень на розгляд сесій Коломийської міської ради та її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

 

4.3.3. Визначає завдання і розподіляє обов'язки між співробітниками відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

 

4.3.4. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Коломийської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями  міського голови.

 

5. Відповідальність

 

5.1. Начальник відділу несе  відповідальність за:

 

5.1.1. Виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов'язків відповідно до цього Положення;

 

5.1.2. Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

 

5.1.3. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства;

 

5.2. Працівник Відділу, який не вжив, передбачених цим Положенням, заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку;

 

5.3. Працівник Відділу несе відповідальність за відповідність чинному законодавству завізованих ним проектів рішень, розпоряджень, положень, інших документів правового та організаційного характеру.

 

6. Умови оплати праці

 

Оплата праці співробітників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

 

7. Заключні положення

 

7.1.   Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

Структуру, граничну чисельність Відділу затверджує Коломийська міська рада, штатний розпис та витрати на його утримання затверджує Коломийський міський голова.

 

7.2.   Відділ має свій бланк, круглу печатку із своїм найменуванням і штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Коломийської міської ради. Посадові особи відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.

 

7.3.   Коломийський міський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових та організаційних питань.

 

7.4.   Покладання на відділ обов'язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань правової роботи, не допускається.

 

7.5. Вимоги та висновки відділу відносно законності чи незаконності дій чи актів є обов'язковими для виконання всіма виконавчими органами і посадовими особами Коломийської міської ради.

 

7.6.   Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Коломийською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області